Załóż firmę w AIP WSISiZ!
5 Edycja Konkursu na Biznesplany
Cambridge Python
Obecnie znajdujesz się: Strona główna / AIPtech / Szkolenia / Regulamin szkoleń w AIP WSISiZ

Regulamin szkoleń w AIP WSISiZ

Dodane przez: Katarzyna Woźniak, środa, 2 lipiec 2008

Regulamin szkoleń w AIP WSISiZ

 1. W szkoleniu może wziąć udział każda zainteresowana osoba, pod warunkiem dopełnienia wszelkich obowiązków uczestnika szkolenia, wynikających z postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona i ustalana każdorazowo przez organizatora. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę wolnych miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do udzielenia pierwszeństwa zapisu beneficjentom i pracownikom AIP w okresie do siedmiu dni przed zaplanowaną datą szkolenia lub zarezerwowania części miejsc dla osób zaproszonych przez organizatora.
 3. Kandydaci do udziału w szkoleniu zobowiązane są do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego (bez podpisu) w formacie doc na adres szkolenia@aiptech.pl, lub inny adres wskazany przez organizatora, najpóźniej na 24h przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 4. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie przekazywana jest przez organizatora drogą mailową lub telefoniczną – wg danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej w przeddzień planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia.
 5. Beneficjenci i pracownicy AIP są zwolnieni z opłat za udział w szkoleniach organizowanych przez Dział Szkoleń AIP WSISiZ. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do pobierania opłat za wybrane szkolenia oraz za szkolenia, realizowane przy udziale firm zewnętrznych.
 6. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach przez pozostałe osoby jest uiszczenie odpowiedniej opłaty, zgodnej z ceną podaną w ofercie szkolenia.
 7. Wszyscy uczestnicy szkolenia za wyjątkiem beneficjentów i pracowników AIP dokonują wpłat na konto: 30114010100000515853001234 Tytułem: "Szkol. nazwa szkolenia w AIP WSISiZ - Data szkolenia - Imię Nazwisko" na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia.
 8. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, jeśli są one przewidziane programem szkolenia, chyba że oferta stanowi inaczej.
 9. Ceny podane w ofertach nie obejmują ewentualnych kosztów związanych z parkingiem, wyżywieniem, noclegiem, chyba że oferta stanowi inaczej.
 10. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia do 24h przed terminem jego rozpoczęcia, otrzymując tym samym zwrot wniesionej opłaty. Rezygnacja po tym terminie powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 11. Beneficjent AIP, który nie odwoła rezerwacji miejsca na szkoleniu w terminie określonym w pkt. 10, traci prawo do bezpłatnego uczestnictwa w kolejnym szkoleniu organizowanym przez AIP WSISiZ, do udziału w którym się zgłosi. Udział w szkoleniu będzie możliwy po uiszczeniu opłaty w wysokości 75% pełnej ceny udziału.
 12. Wstęp na szkolenie mają jedynie uczestnicy posiadający wydrukowane potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie, podpisany formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie przelewu.
 13. Osoby, które nie posiadają potwierdzeń i formularza zgłoszeniowego, o których mowa w pkt. 12 mogą zostać niedopuszczone przez organizatora do udziału w szkoleniu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji.
 15. W przypadku odwołania szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, bez odsetek i innych kosztów. W ramach odszkodowania uczestnik otrzymuje prawo do pierwszeństwa zapisu na następną edycję szkolenia. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty za szkolenie, jeśli szkolenie zostało odwołane lub przerwane z winy tego uczestnika.